خدمات مشاوره و نظارت

با توجه به سابقه طولانی فعالیت شرکت در حوزه تولید نرم افزار، خدمات مشاوره و نظارت توسط شرکت به مشتریان به شرح زیر ارائه می گردد:

 • تعريف كاربران و مخاطبان
 • تعیین دورنماي سيستم و تهیه سند vision
 • تعیین قابليت‌هاي مورد انتظار و تهیه سند نيازمندي‌هاي نرم‌افزاري
 • بررسی محدوديت‌ها و وابستگي‌ها
 • تعیین سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز
 • تعیین اولويت‌ها و پيش‌نيازها
 • تدوين سند معماري سيستم كه طي آن فرايندهاي كلان ارتباطي سيستم طراحي مي‌گردد.
 • بررسی اطلاعات موجود و تعيين اطلاعات موردنياز
 • نظارت عاليه بر جمع آوري اطلاعات توصيفي و مكاني
 • نظارت بر حسن اجراي پروژه از نظر رعايت زمانبندي،مطابقت روش انجام با استانداردها،دستورالعملها و ضوابط ،بكارگيري نيروي انساني متخصص و ساير عوامل كيفي.
 • كنترل كيفي و کمّي فرآورده‌ها و نتايج پروژه‌ها
 • انجام نظارت محلي از طريق کارشناسان باتجربه به صورت مقيم در محل پروژه
 • نظارت بر جمع‌آوري و آماده‌سازي اطلاعات
 • ارائه طرح و برنامه جهت اجراي پروژه
 • تعريف پروژه‌هاي اجرايي در چارچوب طرح
 • برآورد هزينه خدمات و فعاليت‌هاي مورد نياز و اعلام آن به كارفرما