برداشت، فرآوری و آماده سازی اطلاعات

شرکت فراعمران نگار در حوزه نقشه برداری و برداشت و فرآوری و آماده سازی اطلاعات خدمات متنوعی به شرح زیر ارائه می نماید:

  • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی بر اساس مدلهای مفهومی مختلف
  • ترسيم و GIS READY اطلاعات
  • فرآوری و ورود اطلاعات در نرم افزار های مختلف
  • انجام عملیات زمینـی و تهیه نقشه های تـوپـوگرافـی، پروفیل های طولـی، عرضی و ...
  • تهیه نقشه های ازبیلت ساختمانی، شبکه های تأسیساتی و ...
  • استقـرار اکیپ های نظارت در کارگاه های مختلف جـهت کنترل عملیات نقشه بـرداری
  • محاسبه احجام عملیات خاکی و بتن ریزی
  • ایجـاد شبکه های محلـی از نقاط مختصات دار بـرای کنتـرل های اجـرایی ساختمانی، نصب سازه ها و تجهیـزات
  • پیاده سازی مسیـرحفاری تـونلـها، کنتـرل مقاطع حفاری، لاینینگ (زیرزمینی و روباز)
  • تهیـه انواع نقشه های کاداستر اراضـی با توجه بـه نیاز سازمان های مختلف