شبکه های آب و فاضـلاب از جمله شریان های حیاتی هـستند که در پهنـه وسیعی از مـکان گـستـرده شده اند. مدیریت این شبکه ها نیازمنـد استفاده از سیستم های مکانیـزه می باشد. سامانه WT_GIS ابزاری مناسب جهت مدیـریت اطلاعات مکانی شبـکه های آب و فاضلاب می باشد و می تـواند در کلیه شرکت ها و سازمان هایی که مسؤولیت مدیریت این شبکه ها را دارند، مورد استفاده واقع گردد.

این سامانه علاوه بر اینکه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است، دارای امکانات  اختصاصی زیر نیز می باشد:

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی شرکت های آب و فاضلاب (WT_GIS)

  • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیرت اطلاعات مکان محور شرکتهای آب و فاضلاب بر اساس مدل مصوب شرکت آب و فاضلاب کشور
  • دارای دیتـا مدل جامع از اطلاعات شبکه های آب و فاضلاب مانند منـابع آبی، شبکه های انتقال آب، شبکه جمع آوری فاضلاب، مشتـرکین، اتصالات و ...
  • قابلیت ارائه سرویس های مکان محور به سایر نرم افزارها مانند 122، مشترکین، PM و ...
  • امکان استفاده از سرویس گرید ملی
  • دارای انواع جستجوهای توصیفی (سریع و پیشرفته) و مکانی با انواع عملگرهای مختلف
  • امکان مشاهده نتایج جستجو در قالب جدول، نمودار و نقشه
  • قابلیت ارائه سرویس های مکان محور به سایر نرم افزارها مانند 122، مشترکین، PM و ...
  • امکان استفاده از سرویس گرید ملی
  • دارای موتور Workflow بومی و مکان محور با کارتابل اختصاصی هر کاربر
  • امکان بارگذاری اطلاعات طرحها از طریق تعریف فرآیند کاری در سامانه