سـازمانهـای متعـددی وجود دارنـد که بخـش های قـابل توجـهی دارایی های  فیزیـکی آنـها در پهنه گسـترده مـکانی واقــع می باشد. وجود اطلاعات این دارایی ها که می تواند شعب مختلف یک سازمان، پروژه های مختلف آن، تجهیزات متـفاوت از جمله شبـکه های  تاسیساتی و ... باشـد، از یک طرف و لـزوم بازدید از این دارایی ها جهت تعیین  وضعیت سلامت و کارکرد آنها از طرف دیگر، موضوع مراجعه به آنها و جمع آوری اطلاعات مربوطه را از اهمیت ویژه ای برخوردار می نماید.

روشهای سنتی و دستـی گـردآوری اطلاعات این  تجـهیزات که پلاتهای نقشه، فرم های جمع آوری اطلاعات  کاغـذی و غیره را شامل می گردد، دارای  مـشکلات فراوانی است، لیکن استـفاده از سیستم های مکانیزه مبتنی  بر تکنولوژی Mobile GIS، راهکارمناسبی بدین منظور می باشد.

نرم افزار گردآوری اطلاعات  مکانی  همراه (نگار) راه حل مناسبی بدین منظور ارائه می نماید.

امکانات نرم افزار نگار

 • امکان ارسال دستور بازدید به صورت برخط به تیم اعزام شده
 • راهنمایی مکانی کاربـر بـرداشت کننده بـه وسیله نقشه های پایه موقعیت یاب امکان تولید انواع گزارش
 • امکان اعمال محدودیت و شعاع مجاز برای ثبت اطلاعات
 • امکان ثبت اطلاعات توصیفی برداشت شده و چک لیست های بـازرسی مبتنی برفرم های پویا
 • انتقال کلیه داده ها بـین سـرور و تبـلت به صـورت رمز نگاری شـده
 • امکان ثبت اطلاعات مکانی بـرداشت شده با دقت مناسب و به صورت کاربر دوست
 • امکان انجام بازدیدهای میدانی برنامه ریزی شده
 • امکان تعریف تبلت برای محدوده جغرافیایی مشخص
 • امکان تعریف تبلت برای کاربر مشخص
 • امکان پایش مکانی کاربر بازدید کننده
 • احراز هویت کاربر از طریق یک سیستم متمرکز
 • امکان ثبت تبلت های مشـخص برای انـجام کار