معرفی نرم افزار جامع مدیریت و تولید اطلاعات آب کشور (تماب)

نـرم افـزار تماب جهت گـردآوری داده هـای مـربـوط بـه مطالعات پـایـه شرکت های آب منطقه ای کشور طراحی شده است. این سیستم به گونه ای است کـه اطلاعات مـربـوطه را از طـرق مختلف (آماربـرداری، لاگرها و...) جمع آوری نموده و پس از انجام مراحل لازم جهت کنترل کیفی داده ها و ارزیابی سلسله مراتبی روی آنها، قابلیت انتشار داده ها را به روشهای بـه روز و کارآمد مهیا می سازد.

امکانات تماب

  • دسترسی به داده‌های آب و هواشناسی خام در کمترین زمان بر اساس داده های دریافتی از ایستگاه ها
  • کنترل کیفیت داده‌های آب و هواشناسی و دسترسی به آنها
  • ارائـه آمار و گزارشهای آب و هـواشناسی در یک پـورتال پیشـرفته و استاندارد
  • فراخوانی اطلاعات در سامانة مکان محور و انجام تحلیل‌ها
  • دستیابی بـه یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز بـدون داده‌های تکراری و بدون گپ آماری
  • کنترل و ارزیابی کمی وکیفی اطلاعات به صورت هوشمند
  • کنترل و ارزیابی طی فرایند سلسله مراتبی
  • دارای داشبورد جهت مشاهده اطلاعات
  • دریافت و ارسال داده و اطلاعات از و به سامانه‌های مجاز
  • مجهزبه پرتال جامع اطلاعات منابع آب کشور