سامانه پاسخگویی و اطلاع رسانی مشترکین(سپام)

1-1-1-قابلیت­های پیش نیاز جهت اطلاع رسانی

  • قابلیت دریافت اطلاعات برنامه خاموشی از سیستم 121 با استفاده از مکانیزم طراحی شده جهت ثبت خاموشی در فرآیند ارتباط دو نرم­افزار 121 و GIS مبتنی بر دستورالعمل شرکت محترم توانیر.
  • قابلیت دریافت اطلاعات برنامه پیش بینی خاموشی از سیستم 121 . به این منظور وب سرویسی توسط مجری سیستم GIS تهیه و در اختیار سیستم 121 قرار می گیرد.

1-1-2-اطلاع ­رسانی خاموشی

در این قابلیت کاربر ضمن مراجعه به سایت اطلاع رسانی برنامه خاموشی را مشاهده می نماید.

1-1-2-1-نمایش محل انواع خاموشی

این قابلیت امکان نمایش محل انواع خاموشی شامل پایان یافته و لغو شده بر اساس روز جاری و سایر انواع خاموشی شامل جاری، آتی و همچنین تعمیرات خط گرم  را  به صورت نقطه با رنگ بندی مشخص (مطابق جدول شماره 2) خواهد داشت. محل این نقطه مرکز ثقل مسیر خاموشی می باشد. اطلاعات خاموشی توسط سیستم 121 به سایت اطلاع رسانی مطابق دستورالعمل ارتباط دو سیستم 121 و GIS اطلاع داده می شود. همچنین کاربر با کلیک بر روی هر یک از نقاط امکان مشاهده وضعیت خاموشی(بر اساس اطلاع سیستم 121 مانند نامعلوم، اعزام اکیپ، در حال انجام و ...) را خواهد داشت.

همچنین در صورت داشتن دسترسی کاربر می تواند نقاط مشترکین تحت تاثیر خاموشی مد نظر را به صورت پهنه بندی نقاط بر روی نقشه مشاهده نماید.

1-1-1-2-نمایش برنامه پیش بینی خاموشی(نوبتی) بر اساس بازه زمانی

در این قابلیت کاربر امکان مشاهده محدوده پیش بینی خاموشی بر روی نقشه با تعیین یک بازه زمانی شامل تاریخ روز مد نظر(یک روز) به همراه بازه ساعت مد نظر از بین بازه های استاندارد جدول خاموشی( مثلا 9-11) را دارد. این محدوده شامل پهنه ای از نقاط مشترکین است. چنانچه قبلا نیز گفته شد، برنامه پیش بینی خاموشی به تفکیک فیدرهای فشار متوسط از سیستم 121 دریافت می گردد. به این منظور وب سرویسی توسط مجری سیستم GIS تهیه و در اختیار سیستم 121 قرار می گیرد. این قابلیت به صورت مجزا از قابلیت نمایش برنامه خاموشی در نظر گرفته می شود و با توجه به اقتضای زمانی در سایت اطلاع رسانی فعال می شود. لازم به ذکر است در زمانی که این بخش از سایت فعال می باشد، همزمان با بارگذاری صفحه، محدوده های مربوط به بازه زمانی منتاظر با ساعت جاری، به صورت پیش فرض نمایش داده می شود.

1-1-1-3-نمایش برنامه پیش بینی خاموشی(نوبتی) بر اساس محل کلیک کاربر

در این قابلیت کاربر امکان کلیک بر روی محل مورد نظر و مشاهده برنامه پیش بینی خاموشی هفته آتی را به صورت یک جدول زمانی خواهد داشت. این قابلیت با یافتن نزدیک ترین مشترک به محل کلیک و به تبع آن فیدر فشار متوسط مربوطه و در نهایت رجوع به جدول زمانی پیش بینی خاموشی، جدول مد نظر کاربر را نمایش خواهد داد.

این قابلیت به صورت مجزا از قابلیت نمایش برنامه خاموشی در نظر گرفته می شود و با توجه به اقتضای زمانی در سایت اطلاع رسانی فعال می شود.

همچنین در صورت داشتن دسترسی کاربر می تواند نقاط مشترکین تحت تاثیر خاموشی مد نظر را به صورت پهنه بندی نقاط بر روی نقشه مشاهده نماید.

1-1-1-4-نمایش برنامه پیش بینی خاموشی(نوبتی) بر اساس دریافت شماره اشتراک

در این قابلیت کاربر امکان ثبت شماره اشتراک خود و مشاهده برنامه پیش بینی خاموشی هفته آتی را به صورت یک جدول زمانی مشابه بند فوق خواهد داشت. در این بخش، فرآیند به این شکل پیاده سازی خواهد شد که پس از دریافت شماره اشتراک از کاربر، ابتدا محل مشترک بر روی نقشه نمایش داده خواهد شد و از کاربر در مورد صحت محل نمایش داده شده سوال می شود و در صورت تایید کاربر جدول مذکور نمایش داده خواهد شد. در صورتی که مشترک محل نمایش داده شده را تایید ننماید، از کاربر درخواست می شود تا محل اشتراک خود را با کلیک بر روی نقشه تعیین نماید. سپس ضمن ثبت این موضوع به عنوان مغایرت­ محل مشترک در سیستم جدول برنامه پیش بینی خاموشی برای محل جدید نمایش داده می شود.

این قابلیت به صورت مجزا از قابلیت نمایش برنامه خاموشی در نظر گرفته می شود و با توجه به اقتضای زمانی در سایت اطلاع رسانی فعال می شود.

1-1-3-ارجاع مغایرت محل مشترکین

در این امکان، مغایرت محل مشترکین که در بند قبل نحوه ثبت آن تشریح گردید، به کارتابل ناظر GIS امور مربوطه جهت بررسی و اقدام لازم ارسال می گردد.