با توجه به وقوع خاموشی در شبکه های برق به دلایل مختلف از جمله خاموشی های بی برنامه، بابرنامه و مدیریت اضطراری بار، یکی از مهمترین وظایف شرکتهای توزیع برق، اطلاع رسانی های صحیح و به موقع به شهروندان جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب این خاموشی ها می باشد. اهمیت اطلاع رسانی خاموشی تاجایی است که بارها توسط مسئولان ارشد کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.

سامانه سپام علاوه بـر ایجاد یک بستر ارتباطی منسجم، کاربر پسند و یکپارچه جهت اطلاع رسانی خاموشی ها به مشترکین، امکان ثبت گزارشات مردمی و اخذ نظرات مشترکان را نیز فراهم می آورد.

امکانات سامانه پاسخگویی و اطلاع رسانی مشترکین(سپام)

 • امکان مشاهـده خاموشی های آتی، جاری، پـایـان یـافته، لغـو شده، احتمالی و عملیات خط گـرم بـه صورت دسته بندی شده و بـا استفاده از رنگ بندیهای مختلف بر روی نقشه
 • امکان مشاهده برنامه خاموشی مدیریت اضطراری بار، توسط مشترکان براساس مکان آنها بر روی نقشه و یا درج رمز رایانه
 • امکان استفاده از سرویس های مختلف نقشه
 • امکان مشاهده رخدادها و لیست خاموشی های بابرنامه براساس محدوده انتخاب شده روی نقشه
 • امکان ثبت اطلاعیه های مختلف برای شهروندان
 • امکان ارسال پیام به موبایل کاربران
 • امکان ثبت نظرات و پیشنهادات مشترکان در سامانه
 • امکان دریافت اطلاعات برنامه خاموشی از سامانه 121
 • امکان تصحیح محل مشترکین براساس گزارشهای
 • مردمی از طریق ارسال پیام به کارتابل واحد GIS
 • دارای کلیه امکانات موجود در نگار جهت مدیریت مکان محور اطلاعات