مدیـریت اطلاعات مکانـی بـه خصوص بـرای سازمان هایی که دارای فعالیت لجستیکی هستنـد از اهمیت فراوانـی بـرخوردار مـی باشد. سامانـه مـدیـریت اطلاعات مکانی بنادر(PORTS_GIS) ابـزاری توانمند بـرای مدیـریت انواع مختلف اطلاعات از قبیل شبکه های تاسیساتی، محوطه ها، ابنیه در منطقه عملیاتی نظیر بنادر،شهرک های صنعتی و... می باشد.

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی بنادر (Ports_GIS)

 • امکان جستجوی پیشرفته
 • امکان تهیه گزارشات آماری
 • گزارش گیری عوارض انتخاب شده
 • امکان مدیریت کاربران به صورت پیشرفته
 • انتساب تصاویر 360 درجه
 • انشعاب گیری شبکه آب
 • صدور و بایگانی اطلاعات مجوز حفاری
 • مدیریت اموال و دارایی

نماهای سامانه

بزرگ مقیاس (محدوده کل کشور)

 • محدوده نوار سواحلی کل کشور
 • سازه های دریایی
 • هیدروگرافی
 • دانشبورد مدیریتی و شناسنامه بنادر

متوسط مقیاس (محدوده هر بندر)

 • محوطه های بندری و اراضی پشتیبانی
 • ابنیه
 • راه های دسترسی
 • تجهیزات بندری و دریایی
 • شبکه های تأسیسات زیربنایی
 • توپوگرافی بنادر

کوچک مقیاس (داخل ساختمانها)

 • اطلاعات معماری، اطلاعات سازه ای، اطلاعات شبکه های تأسیساتی