مدیـریت اطلاعات مکانـی بـه خصوص بـرای سازمان هایی که دارای فعالیت لجستیکی هستنـد از اهمیت فراوانـی بـرخوردار مـی باشد. سامانـه مـدیـریت اطلاعات مکانی بنادر(PORTS_GIS) ابـزاری توانمند بـرای مدیـریت انواع مختلف اطلاعات از قبیل شبکه های تاسیساتی، محوطه ها، ابنیه در منطقه عملیاتی نظیر بنادر،شهرک های صنعتی و... می باشد. این سامانه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است.

همچنین امکانات  اختصاصی زیر نیز در این سامانه قابل استفاده می باشد:

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی بنادر (Ports_GIS)

 • امکان مشاهده و مدیریت اطلاعات محدوده نوار سواحلی کل کشور
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات سازه های دریایی
 • امکان مشاهده نقشه های هیدروگرافی
 • دارای داشبورد مدیریتی و شناسنامه بنادر
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات محوطه های بندری و اراضی پشتیبانی
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات ابنیه و راه های دسترسی
 • دارای دیتا مدل جامع جهت مدیریت اطلاعات تجهیزات بندری و دریایی و شبکه های تأسیسات زیربنایی
 • امکان مشاهده نقشه های توپوگرافی بنادر
 • امکان انتساب و مشاهده تصاویر 360 درجه
 • انشعاب گیری شبکه آب
 • صدور و بایگانی اطلاعات مجوز حفاری
 • دارای سه نما جهت مشاهده اطلاعت مکانی: بزرگ مقیاس (محدوده کل کشور)، متوسط مقیاس(محدوده هر بندر) و کوچک مقیاس (داخل ساختمانها)