مدیـریت اطلاعات مکانـی بـه خصوص بـرای سازمان هایی که دارای فعالیت لجستیکی هستنـد از اهمیت فراوانـی بـرخوردار مـی باشد. سامانـه مـدیـریت اطلاعات مکانی بنادر(PORTS_GIS) ابـزاری توانمند بـرای مدیـریت انواع مختلف اطلاعات از قبیل شبکه های تاسیساتی، محوطه ها، ابنیه در منطقه عملیاتی نظیر بنادر،شهرک های صنعتی و... می باشد.

1- امکانات Ports_GIS

 • امکان جستجوی پیشرفته
 • امکان تهیه گزارشات آماری
 • گزارش گیری عوارض انتخاب شده
 • امکان مدیریت کاربران به صورت پیشرفته
 • انتساب تصاویر 360 درجه
 • انشعاب گیری شبکه آب

2- نماهای سامانه

2-1- بزرگ مقیاس (محدوده کل کشور)

 • محدوده نوار سواحلی کل کشور
 • سازه های دریایی
 • هیدروگرافی
 • دانشبورد مدیریتی و شناسنامه بنادر

2-2- متوسط مقیاس (محدوده هر بندر)

 • محوطه های بندری و اراضی پشتیبانی
 • ابنیه
 • راه های دسترسی
 • تجهیزات بندری و دریایی
 • شبکه های تأسیسات زیربنایی
 • توپوگرافی بنادر

2-3- کوچک مقیاس (داخل ساختمانها)

 • اطلاعات معماری، اطلاعات سازه ای، اطلاعات شبکه های تأسیساتی