بخش  قابل توجهی از اطلاعات  موجـود و مـورد نیاز برای مدیریـت سایـت های نفت، گـاز و  پتروشـیمی را اطلاعات مـکانی تشکیل می دهـد. سامانه PETRO_GIS بـستر مناسبی را برای ایـجاد،  به روزرسانی و اسـتفاده از داده های مکان مرجع به همـراه اطـلاعات فـنـی مرتبط ایـجاد  می نماید. این سامانه ابزاری مناسب در دسـت سازمان ها و شرکت های مختلف به منظور مدیریت اطلاعـات مکانی آنـها می باشد.

 سامانـه PETRO_GIS به کاربران این امکان را می دهد که در زمان کار با این سیستم به سـادگی و با اسـتفاده از نقـشه تصمیمـات خود را بهتر و دقیق تربگیرند و یا در فرایند های کاری خـود با درک بـهتری از موقعیت مکانی نسبت به انجام وظایف خود اقدام نمایند. همچنین دسترسی  بسیار ساده و کاربر دوست به نقشه های خود را داشته باشند.

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی نفت، گاز و پتروشیمی (PETRO_GIS)

 • امکان ایجاد و مدیریت گروه های کاربری و کاربران
 • کنترل لایه ها از طریق ساختار درختی
 • نمایش اطلاعات توصیفی عوارض
 • جستجوی عوارض بر اساس اقلام توصیفی
 • امکان بی سیال کردن شبکه
 • مدیریت نقاط دارای پتانسیل احتراق
 • امکان تعیین محدوده پوشش
 • هیدرانت یابی
 • امکان نمایش اطلاعات محیطی
 • امکان ثبت حادثه
 • امکان تعیین حریم
 • تحلیل کوتاه ترین مسیر
 • امکان تولید گزارش
 • مدیریت مکان پروژه های اجرایی
 • امکان تعیین حریم خطوط لوله
 • امکان صدور مجوز حفاری
 • بایگانی و نمایش اطلاعات مجوز حفاری
 • امکان تعیین مسیر تغذیه شبکه های تأسیساتی
 • نمایش اطلاعات توصیفی عوارض
 • امکان تشخیص حوزه پایین دست در شبکه های تأسیساتی
 • امکان تغییر نما جهت مشاهده نقشه های شماتیک (P&ID, PFD)