شبکه های برق از جمله شریان هـای حیاتی هستند که در پهنه وسـیـعی از مـکان گسـترده شـده انـد. مدیـریـت این شـبکه ها نیازمــنـد استفاده از سیسـتم های مکانیزه می باشد. سـامـانه PDN_GIS ابزاری مناسبی جهت مدیـریت اطلاعـات مکــانی شبــکه های الکتـریکـی اعم ازشبکه های انـتقال، فوق توزیع و توزیع می باشد و می تواند در کـلـیه شـرکـت ها و ســازمان هایی که مسؤولیت مدیــریت ایــن شبکه ها را دارند، مورد استفاده واقع گردد. این سامانه علاوه بر اینکه از کلیه امکانات نگار بهره می برد، دارای قابلیتهای تخصصی زیر نیز می باشد:

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی شبکه های برق (PDN_GIS)

 • بهره مندی از آخرین مدل مفهومی GIS مصوب شرکت محترم توانیر
 • دارای ابزارهای تخصصی مربوط به حوزه های مهندسی، بهره برداری و خدمات مشترکین
 • دارای ابزارهای متنوع جهت ورود اطلاعات به صورت گروهی و یا با استفاده از قالبهای آماده بصورت گام به گام
 • امکان درج مشترک و ترسیم کابل سرویس بصورت اتوماتیک
 • امکان مشاهده مشترکين یک پست بر روی نقشه یا به صورت جدول
 • امکان پیمایش پایین دست و بالا دست شبکه
 • امکان اصلاح محدوده امور و انتساب عوارض آن به صورت اتوماتیک
 • امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای تحلیل گر شبکه های الکتریکی
 • امکان جستجوی فیدر
 • امکان نمایش تاریخچه مانورها
 • امکان جستجوی نقاط مانور
 • امکان تولید درخت شبکه براساس اطلاعات به روز
 • امکان تهیه گراف شبکه بصورت بر خط و سریع
 • امکان ورود اطلاعات طرح بصورت گروهی و امکان جستجوی آنها بر اساس کد طرح
 • امکان تولید گزارشات گرافیکی مانند بار ترانس
 • قابلیت نمایش مسير قرائت کنتور
 • امکان جستجوی مشترک بصورت تکی و گروهی
 • دارای ماژول بازبینی و کنترل اطلاعات موجود در سامانه با استفاده از نسخه موبایل
 • قابلیت ارائه سرویسهای مکان محور به سایر نرم افزارها مانند سامانه های حوادث، مشترکین، اسکادا و ...
 • امکان استفاده از سرویس گریدملی
 • امکان نمایش موجودیتهای شبکه بر روی نقشه های شماتیک
 • دارای ماژول حفاظت فیزیکی
 • دارای داشبورد های مدیریتی جهت مشاهده موجودیتهای شبکه

امکانات زیر سامانه پایش هوشمند اطلاعات شبکه برق (سپهر)

با توجه به جمع آوری و ورود حجم عظیمی از اطلاعات در سامانه GIS، یکی  از اساسی تـرین مسائل، کنتـرل کیفیت و صحت این اطلاعات می باشد. با استفاده از سامانه سپهر که یکی از زیر سامانه های PDN_GIS می باشد، امکان پایش هوشمند اطلاعات شبکه های توزیع برق و صحت سنجی آنها ایجاد با استفاده از مقایسه داده های واقعی و یا اطلاعات حاصل از محاسبات، با اطلاعات موجود در سامانه GIS ایجاد می گردد.

 • تشخیص عدم یکسان بودن مشترکین در GIS و واقعیت ناشی از مغایرت مسیر شبکه
 • تشخیص عدم هماهنگی بار محاسباتی با تعداد مشترکین ناشی از مغایرت سطح مقطع شبکه در GIS با واقعیت
 • تشخیص طول نامتعارف مسیر تغذیه مشترک در GIS براساس اطلاعات حاصل از محاسبات الکتریکی شبکه
 • امکان تعیین عدم هماهنگی بار محاسباتی با مسیر شبکه ناشی از عدم به روزرسانی وضعیت کلیه های شبکه فشار متوسط در GIS
 • مشاهده اطلاعات در قالب داشبوردهای مدیریتی
 • انجام محاسبات و کنترل های فوق به صورت روزانه