شبکه های برق از جمله شریان هـای حیاتی هستند که در پهنه وسـیـعی از مـکان گسـترده شـده انـد. مدیـریـت این شـبکه ها نیازمــنـد استفاده از سیسـتم های مکانیزه می باشد. سـامـانه PDN_GIS ابزاری مناسبی جهت مدیـریت اطلاعـات مکــانی شبــکه های الکتـریکـی اعم ازشبکه های انـتقال، فوق توزیع و توزیع می باشد و می تواند در کـلـیه شـرکـت ها و ســازمان هایی که مسؤولیت مدیــریت ایــن شبکه ها را دارند، مورد استفاده واقع گردد.

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی شبکه های برق (PDN_GIS)

 • امکان جستجوی پیشرفته اطلاعات
 • بهره گیری از موتور work flow بومی با کارتابل اختصاصی هر کاربر
 • امکان بارگذاری وبهـره گیری از تصاویـر ماهواره ای وسرویس های نقشه سازمان های مختلف
 • امکان تهیه گزارشات به صورت های مختلف جدولی، نموداری و ...
 • امکان پیمایش پایین دست و بالا دست شبکه
 • امکان ارتباط با نرم افزارهای مدیریت خاموشی
 • امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای تحلیل گر
 • امکان نمایش تاریخچه و جستجوی نقاط مانور
 • امکان ذخیره کارتوگرافی توسط کاربر
 • امکان کنترل مسیر قرائت کنتور
 • امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران