شبکه های برق از جمله شریان هـای حیاتی هستند که در پهنه وسـیـعی از مـکان گسـترده شـده انـد. مدیـریـت این شـبکه ها نیازمــنـد استفاده از سیسـتم های مکانیزه می باشد. سـامـانه PDN_GIS ابزاری مناسبی جهت مدیـریت اطلاعـات مکــانی شبــکه های الکتـریکـی اعم ازشبکه های انـتقال، فوق توزیع و توزیع می باشد و می تواند در کـلـیه شـرکـت ها و ســازمان هایی که مسؤولیت مدیــریت ایــن شبکه ها را دارند، مورد استفاده واقع گردد.

امکانات سامانه مدیریت اطلاعات مکانی شبکه های برق (PDN_GIS)

 • دارای امکانات متداول سامانه های مکان محور (ابزارهای کار با نقشه، مشاهده، جستجو و ویرایش اطلاعات توصیفی و مکانی و ...)
 • بهره گیری از موتور Work flow بومی و مکان محور با کارتابل اختصاصی هر کاربر
 • امکان بارگذاری و بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و سرویس های نقشه مختلف
 • دارای انواع جستجوهای توصیفی (جستجوی سریع و پیشرفته)
 • دارای انواع جستجوهای مکانی با انواع عملگرهای مکانی
 • امکان مشاهده نتایج جستجو به صورت های مختلف جدولی، نموداری و ...
 • دارای ماژول بازبینی و کنترل اطلاعات
 • امکان پیمایش پایین دست و بالا دست شبکه
 • امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای تحلیل گر
 • امکان نمایش تاریخچه و جستجوی نقاط مانور
 • امکان کارتوگرافی نقشه با ابزارهای پیشرفته به صورت عمومی و اختصاصی برای هر کاربر
 • دارای ابزارهای تخصصی مربوط به حوزه های مهندسی، بهره برداری و خدمات مشترکین
 • امکان تولید درخت شبکه براساس اطلاعات به روز
 • امکان تولید گزارشات گرافیکی مانند بار ترانس
 • قابلیت ارائه سرویسهای مکان محور به سایر نرم افزارها مانند سامانه های حوادث، مشترکین، اسکادا و ...
 • دارای ماژول مدیریت کاربران، Log management و مدیریت خطا
 • دارای گواهینامه افتا
 • دارای راهنمایی آنلاین در کلیه فرمهای سامانه
 • امکان استفاده از سرویس گریدملی