در طول دوره طراحی، اجرا و حتی بهره برداری از پروژه های ساختمانی اطلاعات متعددی و متنوعی تولید می شوند لیکن به واسطه عدم مستند سازی اصولی و یا واقع ننهادن بـه این امـر، ذی نفعان اصلی و بهره برداران نهایی پروژه ها در دوران طولانی استفاده و بهره برداری و نگهداری و بـازسازی از ساختمان ها را با زحمات و هزینه های قابل توجه مواجه کرده است.استفاده از نـرم افـزار نماساخت کـه بـرای نخستیـن بـار در کشـور طـراحـی شده است، زحمات و هزینه های دوره بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها را به طور چشمگیـری کاهش می دهد.

امکانات نماساخت

  • امکان تعریف سطح دسترسی به هر یک از قابلیت های برنامه و لایه های اطلاعاتی
  • امکان مشاهده اطلاعات مـکانی در لایه بنــدی های مختلف
  • امکان مشاهده موقـعـیت ساخـتمان در نقشـه های شـهری
  • امکان تهیه گزارشات آماری از تجهیـزات و المـانهای مختلف سازه ای، معماری و تاسیساتی ساختمان
  • امکان پشتیبانی از مقیاس های مختلف
  • امکان مشاهده اطلاعات توصیفی عوارض
  • امکان تهیه گزارشـات متنوع بر اسـاس اطلاعات توصیـفی
  • امکان مشاهده عکس و سایر مستندات مرتبـط با عوارض
  • امکان درج لیبل بر اساس اطلاعات توصیفی بر روی نقشه