موضوع نگهداری و تعمیرات تجهـیزات و به عبـارت دیگر حفاظـت فنی از دارایی های فیزیـکی، یـکی از مسائـل مهـم و ضـروری درشرکت ها و سازمان های مختلف به شمار می رود و عدم توجه به این مهـم سبـب بالا رفتن هزیـنه های تعمـیرات تجهیزات، از کارافتادن ناگهانی آنها، عدم توانایی در ارائه خدمات و زیـان های هنـگفت مالـی می گـردد. در ایـن مـیان اسـتفاده از سیســتم هـای مکانیزه جهت مدیریت بهینه فرآیندهای نگهداری و تعمیرات گامی موثر به شمار می رود.

سیستم های مکانیزه موجـود اغلب دارای ماهیت مکانی نبوده و در خصـوص نگهداری و تعمـیرات تجهیزاتی که در یـک پهــنه مکانی قابل توجه گســترش یافـته اسـت ، دارای  ضـعف اسـاسی هسـتنـد. نرم افـزار GPMS بابکار گیری  تکنـــولوژی GIS، روشی مناسب را جهت رفع مشکلات موجود در سیستم های مکانیزه غیر مکانی ارائه می نماید.

امکانات سامانه GPMS

  • امکان صدور بـرنامه زمانبنـدی جهت بازدیـد تجهیـزات در بـازه زمانی مورد نظر
  • امکان پیوست نمودن فایل های Multimedia شامل عکس، فیلم و یادداشت دستنویس
  • مشاهده تقویم زمانبندی بازدید مربوط به هر اکیپ یا کل اکیپ ها
  • امکان صدور دستور بازدید، تعریف بازه زمانی و ابلاغ بـه تیـم مربوطه
  • قابلیت زون بندی و یا مسیر بندی تجهیـزات جهت تهیه بـرنامه بازدید
  • امکان ابلاغ دستـور اجرای بازدیـد به اکیپ های مـربـوطه بـراساس برنامه زمانبندی
  • امکان پـر کردن چک لیست تجهیز از طریق انتخاب آن بر روی نقشه
  • ثبت نتایج بازدید و تکمیل چک لیست ها بر روی تبلت
  • امکان پیشنهاد آیتم های فهرست بهای مورد نیاز به ازای هر عیب

ماژولهای نرم افزار