موضوع نگهداری و تعمیرات تجهـیزات و به عبـارت دیگر حفاظـت فنی از دارایی های فیزیـکی، یـکی از مسائـل مهـم و ضـروری درشرکت ها و سازمان های مختلف به شمار می رود و عدم توجه به این مهـم سبـب بالا رفتن هزیـنه های تعمـیرات تجهیزات، از کارافتادن ناگهانی آنها، عدم توانایی در ارائه خدمات و زیـان های هنـگفت مالـی می گـردد. در ایـن مـیان اسـتفاده از سیســتم هـای مکانیزه جهت مدیریت بهینه فرآیندهای نگهداری و تعمیرات گامی موثر به شمار می رود. سیستم های مکانیزه موجـود اغلب دارای ماهیت مکانی نبوده و در خصـوص نگهداری و تعمـیرات تجهیزاتی که در یـک پهــنه مکانی قابل توجه گســترش یافـته اسـت، دارای  ضـعف اسـاسی هسـتنـد. نرم افـزار GPMS بابکار گیری  تکنـــولوژی GIS، روشی مناسب را جهت رفع مشکلات موجود در سیستم های مکانیزه غیر مکانی ارائه می نماید.

از جمله مهمترین ویژگیهای این سامانه، این است که کلیه فرآیندهای مدیریت اطلاعات دارایی فیزیکی را در بستر مکان محور و با استفاده از کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه ارائه می نماید. امکانات  این نرم افزار  به شرح زیر می باشد:

امکانات سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مکانی GPMS

 • امکان راهنمایی تیم ها جهت دسترسی به مکان تجهیزات از طریق نمایش همزمان موقعیت تیم و تجهیز مورد نظر بر روی نقشه
 • امکان استفاده از اطلاعات مکانی توصیفی موجود در پایگاه داده GIS
 • امکان انتساب فعالیتهای بازدید و تعمیر به خود تجهیز
 • امکان صدور دستور کارها با در نظر گرفتن موقعیت مکانی آنها
 • امکان مشاهده سوابق فعالیتهای انجام شده برای هر تجهیز در محل از طریق انتخاب آن تجهیز روی نقشه بر روی تبلت
 • امکان پـر کردن چک لیست تجهیز از طریق انتخاب آن بر روی نقشه
 • ثبت نتایج بازدید و تکمیل چک لیست ها با استفاده از تبلت
 • امکان پیشنهاد آیتم های فهرست بهای مورد نیاز به ازای هر عیب
 • امکان گزارشگیریهای متنوع به صورت جدولی، نموداری، بر روی نقشه

ماژولهای نرم افزار

 • ماژول مدیریت منابع انسانی (تعریف تیم، ظرفیت کاری، تقویم، تخصص، محدوده جغرافیایی، کارکرد و...)
 • ماژول مدیریت اطلاعات ماشین آلات و تجهیزات
 • ماژول GIS
 • ماژول مدیریت دستور کار Work order management )صدور برنامه زمانبندی بازدید و تعمیر، ابلاغ کار، ثبت عملکرد و ...)
 • ماژول PM
 • ماژول EM
 • ماژول مسیر بندی
 • ماژول نظارت (امکان کنترل و نظارت بر روی عملکرد تیم ها بر روی تبلت)