موضوع نگهداری و تعمیرات تجهـیزات و به عبـارت دیگر حفاظـت فنی از دارایی های فیزیـکی، یـکی از مسائـل مهـم و ضـروری درشرکت ها و سازمان های مختلف به شمار می رود و عدم توجه به این مهـم سبـب بالا رفتن هزیـنه های تعمـیرات تجهیزات، از کارافتادن ناگهانی آنها، عدم توانایی در ارائه خدمات و زیـان های هنـگفت مالـی می گـردد. در ایـن مـیان اسـتفاده از سیســتم هـای مکانیزه جهت مدیریت بهینه فرآیندهای نگهداری و تعمیرات گامی موثر به شمار می رود.

سیستم های مکانیزه موجـود اغلب دارای ماهیت مکانی نبوده و در خصـوص نگهداری و تعمـیرات تجهیزاتی که در یـک پهــنه مکانی قابل توجه گســترش یافـته اسـت ، دارای  ضـعف اسـاسی هسـتنـد. نرم افـزار GPMS بابکار گیری  تکنـــولوژی GIS، روشی مناسب را جهت رفع مشکلات موجود در سیستم های مکانیزه غیر مکانی ارائه می نماید.

امکانات سامانه GPMS

 • امکان راهنمایی تیم ها جهت دسترسی به مکان تجهیزات از طریق نمایش همزمان موقعیت تیم و تجهیز مورد نظر بر روی نقشه
 • امکان استفاده از اطلاعات مکانی توصیفی موجود در پایگاه داده GIS
 • امکان انتساب فعالیتهای بازدید و تعمیر به خود تجهیز
 • امکان صدور دستور کارها با در نظر گرفتن موقعیت مکانی آنها
 • امکان مشاهده سوابق فعالیتهای انجام شده برای هر تجهیز در محل از طریق انتخاب آن تجهیز روی نقشه بر روی تبلت
 • امکان پـر کردن چک لیست تجهیز از طریق انتخاب آن بر روی نقشه
 • ثبت نتایج بازدید و تکمیل چک لیست ها با استفاده از تبلت
 • امکان پیشنهاد آیتم های فهرست بهای مورد نیاز به ازای هر عیب
 • امکان گزارشگیریهای متنوع به صورت جدولی، نموداری، بر روی نقشه
 • دارای گواهینامه افتا
 • دارای راهنمای آنلاین در کلیه فرم های نرم افزار

ماژولهای نرم افزار

 • ماژول مدیریت منابع انسانی (تعریف تیم، ظرفیت کاری، تقویم، تخصص، محدوده جغرافیایی، کارکرد و...)
 • ماژول مدیریت اطلاعات ماشین آلات و تجهیزات
 • ماژول GIS (امکان مشاهده موقعیت مکانی تجهیزات و سایر امکانات متداول سامانه های مکان محور)
 • ماژول مدیریت دستور کار Work order management (صدور برنامه زمانبندی بازدید و تعمیر، ابلاغ کار، ثبت عملکرد و ...)
 • ماژول PM
 • ماژول EM
 • ماژول مسیر بندی
 • ماژول نظارت (امکان کنترل و نظارت بر روی عملکرد تیم ها بر روی تبلت)
 • ماژول مدیریت کاربران، Log managment و مدیریت خطا