خدمات شهری به عنوان یکی از مهمتـرین فعالیت های شـهرداری ها می باشد. مکانیزه نمودن فرآیندهای حوزه خدمات شهری گامی موثر در راستای ارائـه خدمات مناسب به شهروندان توسط شهرداری ها محسوب می شود. سامانه مدیریت خدمات شهری (آراشهر) که بـرای نخستیـن بار در کشور تولید شده است، ابزاری توانمند بدین منظور می باشد.

این سامانه علاوه بر اینکه دارای کلیه امکانات نگار جهت استفاده از بستر مکانی و نقشه است، دارای امکانات  اختصاصی زیر نیز می باشد:

امکانات سامانه مدیریت خدمات شهری (آراشهر)

 • امکان تعریف ناظر/پیمانکار در سامانه
 • امکان تعریف آیتم های فهرست بها و جریمه تعیین محاسبه، برای هر آیتم
 • قابلیت تعیین وضعیت ثبت مکانی آیتـم های فهرست بها و جریـمه
 • امکان ثبت اطلاعات قرارداد شامل شماره قرارداد، تاریخ شروع و خاتمه، ضریب تعدیل و... انتساب آیتم های فهرست بها و جریمه به قرارداد و ثبت حجم و مبلغ واحد برای هر آیتم
 • امکان ثبت عملکرد روزانه و ثبت حجم عملکرد و جریمه پیمانکاران توسط ناظران
 • امکان ثبت ساعت کارکرد برای ماشین آلات
 • امکان ثبت گزارش عملکرد به صورت مکانی
 • امکان استفاده از تبلت یـا موبایل بـرای ثبت گزارش با تـوجه به طراحی فرمها به صورت responsive
 • امکان تهیه و چاپ صورت وضعیت بـراساس محاسبه کارکـردها و جرائم ثبت شده
 • امکان مشاهده تاریخچه تغییرات صورت وضعیت ها
 • قابلیت تحلیل بودجه به منظور پایش وضعیت عملکرد و بودجه سالانه
 • امکان ثبت عملکـرد کمیته های حقوقی، آموزش و اخطار، ایمنـی و بهداشت
 • امکان ثبت عملکرد نواحی شهری در مناسبت های مختلف امکان اندازه گیری محیط، مساحت و فاصله بر روی نقشه
 • امکان مدیریت بازدید فنی خودروها و انجام عملیات توسط ماشین آلات
 • قابلیت ارتباط با سامانه های 137، توزین AVL و کارتکس