در سالهای اخیر موضوع جمع آوری اطلاعات تجهیزات شبکه های برق به ویژه در قالب سامانه های GIS، در کشور به یکی از موضوعات مهم در شرکتهای توزیع بـرق تبدیل شده است. در این میان یکی از اساسی تـرین موارد، کنتـرل کیفیت و صحت این اطلاعات می باشد. با استفاده از سامانه سپهر، امکان پایش هوشمند اطلاعات شبکه های توزیع برق و صحت سنجی آنها ایجاد با استفاده از مقایسه داده های واقعی و یا اطلاعات حاصل از محاسبات، با اطلاعات موجود در سامانه GIS ایجاد می گردد.

امکانات سامانه پایش هوشمند اطلاعات شبکه برق (سپهر)

  • تشخیص عدم یکسان بودن مشترکین در GIS و واقعیت ناشی از مغایرت مسیر شبکه
  • تشخیص عدم هماهنگی بار محاسباتی با تعداد مشترکین ناشی از مغایرت سطح مقطع شبکه در GIS با واقعیت
  • تشخیص طول نامتعارف مسیر تغذیه مشترک در GIS براساس اطلاعات حاصل از محاسبات الکتریکی شبکه
  • امکان تعیین عدم هماهنگی بار محاسباتی با مسیر شبکه ناشی از عدم به روزرسانی وضعیت کلیه های شبکه فشار متوسط در GIS
  • مشاهده اطلاعات در قالب داشبوردهای مدیریتی
  • انجام محاسبات و کنترل های فوق به صورت روزانه