داده های متعـددی روزانـه و حتـی ساعتـی در بخش های مختـلف تـولیـدی نیـروگاه ها ایجــاد می گردد،امـا معمولاً به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب بـرای ثبت و نگهداری اطلاعات تولید بـه صورت جامع ویکپارچه،دستـرسی بـه این اطلاعات بـرای برنامه ریزی وتصمیم گیری های صحیح بـا مشکلات فراوانی روبروست. نـرم افزار مدیـریت اطلاعات تولیدنیروگاه (نمانیـر)، بستـری مناسب برای دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات بخش های مختلف نیروگاه بـه منظور تصمیم گیری های صحیح ایجاد می نماید.

امکانات نرم افزار مدیریت اطلاعات تولید نیروگاه (نمانیر)

  • ثبت اطلاعات لاگ شیت ها و دفاتـر گزارش در قالب فرمهای متعدد شامل بهره بـرداری، شیمی، ایمنی و ...
  • ثبت اطلاعات روزانه، هفتگی و موردی بـه همـراه امکان صحت سنجـی آنها هنگام ورود بـه سیستم
  • تعیین مهلت زمانی جهت ثبت برخی از اطلاعات در سیستم و ارائه گزارش تأخیر در ورود اطلاعات
  • امکان کنترل مراجعه و عدم مراجعه کاربران به تجهیزات هنگام تکمیل فرم ها
  • تولید گزارشات مورد نیاز براساس اطلاعات وارد شده در سیستم
  • دانشبورد مدیریتی شامل شاخص های کلیدی جهت مدیریت اطلاعات تولید
  • اختصاص کارتابل به کاربران جهت ثبت و تأیید اطلاعات
  • دارای محیط ساده و کاربر پسند
  • امکان ورود اطلاعات با استفاده از تبلت