خدمات ما

مجموعه فراعمران نگار با ارائه خدمات متنوع در حوزه فناوری اطلاعات، به درخشش شما در عرصه تجارت کمک خواهد کرد.

تولید نرم افزار

خدمات پشتیبانی فنی

خدمات مشاوره و نظارت

آرشیو الکترونیکی

برداشت، فرآوري و آماده سازی اطلاعات