Dehbak

با استفاده از این نرم افزار، امکان انجام بازدید از اراضی کشاورزی برای بازدید کننده با استفـاده از Tablet  فراهم میـشود به این ترتیـب

که فرم بازدید و نقشه مربوطه بر روی Tablet در اختیار بازدید کننده قرار می گیـرد و بازدید کننده پس از تکمیل، سایر مستندات مد نـظر

از قبـیل فیلم،عکـس و ... را به فرم بــازدید الصــاق مـی نمـاید. نـرم افزار اصــلی بر بســتـر Web GIS طــراحـی شده اسـت که امــکـان 

انتقالاطلاعـات از Tablet  بهاین نـرم افـزار و مشاهـده سـابقه بازدیدهایانجـام شـده در آن وجود دارد. همچــنین ایــن سامـانه قابـلیـت

تولیدگزارشات متـنوع مکانـی، جـدولیو آماری را دارا می باشـد. زیر سیسـتم Tracing از دیـگرقابلیت های این سـامـانه مـی باشـد کـه

طیآن امکان مـشاهده سیر حرکــت بازدید کنـنـدگانبـر روی نقـشه و گزارشـگیـری از سـوابق مـسیرهای پیـمــوده شده فراهـم میگردد.

 

.                                                       Abilitydehbak   Implementationdehbak   Moreinfodehbak

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed