Pdndashboardgis

سامانه Dashboard GIS جهت ایجاد امکان پرزنت اطـلاعات شماتیک و دیـنامیک شــبکه بر روی نقشـه های GIS جـهـت اسـتفـاده مدیران و کارشـناســان 

در شرکت های توزیع برق فراهم مینماید. در این سامانه اطلاعات شبکه در هفت سطح لایه بندی شـده است. داشبوردهای مربوط به کل شرکت، امورهـا،

پست هـای فوق توزیـع، فیدرهای فشار متوسـط، پست های توزیـع، فیدرهای فشار ضـعیف، گره ها و مـشترکین هر یک اطلاعاتی نظیر ماکزیمم افت ولتاژ،

نقـطه قعـر شــبکه، تعـداد مشـترکان و متقاضــیان، آمار تجهیزات شـبکه، نقـاط دارای آمـپراژ غیر مجاز، پراکنـدگی مشترکـین بدهـکار و ... را بـه صورت های 

مختلف مانند جدول، نمودار، نقشه های چگالی و ... نمایش میدهد.

 

                                                                       Abilitypdndashboard    Impelementationpdndashboard    Moreinfopdndashboard