Pdnshematic

سامانه Schematic GIS جهت ایجاد امکان مشاهده نقشه های تک خطی شـبکه جهت استفاده توسط مدیران و کارشـناسـان و بویژه امور دیسـپاچینگ

شرکت های توزیع طراحی شده است. در این سامانه علاوه بر اینکه امکان ایجاد نقشه های تک خطـی شبکه به هر صورتیکه کاربر مد نظر داشته باشد 

وجود دارد، تناظر یک به یک بین اطلاعات شبکه در نقشه GIS با نقشهشماتیک نیز فراهم می باشد. همچنین در صورت ایجاد یک تجهیـز جدید در نقشـه

GIS، امکان اضافه کردن این تجهیز در نقشه شماتیک به صورت اتوماتیک فراهم می باشد. امکان مشاهده اقلام توصیفی سیستم GIS در این محیط و نیز

قابلیت مانور و کلیدزنی با امکان تغییر رنگ و نام فیدر از دیگر امکانات این سامانه می باشد.

                                                          Abilitypdnshematic   Impelementationpdnshematic   Moreinfopdnshematic