مبادله قرارداد پروژه ايجاد سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات توليد نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)

پروژه اجراي سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات توليد نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) پس از مبادله قرارداد فيمابين شركت مديريت توليد برق دماوند و شركت فراعمران نگار كليد خورد. پروژه مذكور مي‌بايست ظرف مدت شش ماه توسط كارشناسان شركت فراعمران نگار به سرانجام برسد.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed