مبادله قرارداد معماري اطلاعات، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري سامانه GIS تخصصي بنادر با سازمان بنادر و دريانوردي

قرارداد "معماري اطلاعات، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري سامانه GIS تخصصي بنادر" بین سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فراعمران نگار مبادله شد. بر اين اساس شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری قرارداد مذكور انتخاب گردیده و قرار است ظرف مدت 12 ماه اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed