مبادله قرارداد "توسعه نرم‌افزار GPMS"

قرارداد "توسعه نرم‌افزار GPMS " فيمابين شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي و شركت فراعمران نگار مبادله شد. بر اين اساس شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری قرارداد مذكور انتخاب گردیده و قرار است طي دو فاز و ظرف مدت 8 ماه اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed