مبادله قرارداد "ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي ثبتي"

قرارداد "ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي ثبتي" فار 3، نزد اداره كل ثبت اسناد و املاك استان زنجان و شركت فراعمران نگار مبادله شد. بر اين اساس شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری قرارداد مذكور انتخاب گردیده و قرار است ظرف مدت 2 ماه اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed