قرارداد طراحي و توليد سيستم اطلاعات جغرافيايي (MDGAS GIS)بین شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شركت فراعمران نگار مبادله شد.

قرارداد طراحي و توليد سيستم اطلاعات جغرافيايي (MDGAS GIS)بین شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شركت فراعمران نگار مبادله شد. طی این قرارداد شرکت فراعمران نگار به عنوان مجری طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شرکت توسعه گاز ایران انتخاب گردید و قرار است ظرف مدت 12 ماه سیستم مذکور را طراحی و پیاده سازی نماید.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed