شرکت فراعمران نگار مجری انجام پروژه "راه‌اندازي سامانه داده بنيان مطالعات پايه منابع آب" شركت آب منطقه‌اي استان البرز شد.

 "راه‌اندازي سامانه داده بنيان مطالعات پايه منابع آب" در شركت آب منطقه‌اي البرز طی قراردادی به مشارکت شرکت مهندسین مشاور ارکان پدیدآب و شرکت فراعمران نگار واگذار گردید. از همين‌رو قرار است شركت فراعمران نگار طي مدت 24 ماه از زمان ابلاغ قرارداد كه 12 ماه اول مربوط به انجام كليه موضوعات و فعاليت‌هاي شرح خدمات و 12 ماه دوم مربوط به يكسال بهره‌برداري و پشتيباني از سامانه مي‌باشد، اين پروژه را به انجام رساند.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed