آغاز پروژه «برداشت اطلاعات محوطه و تهيه نقشه 500/1 به روش مستقيم زميني و تدوين نقشه‌هاي ازبيلت كليه معابر و ساختمان‌ها، تاسيسات مكانيكال و الكتريكال» شركت ايران‌خودرو توسط شركت فراعمران نگار

عمليات «برداشت اطلاعات محوطه و تهيه نقشه 500/1 به روش مستقيم زميني و تدوين نقشه‌هاي ازبيلت كليه معابر و ساختمان‌ها، تاسيسات مكانيكال و الكتريكال»، مربوط به شركت ايران‌خودرو طي قراردادي به شركت فراعمران نگار واگذار گرديد. بر اساس اين قرارداد عمليات فوق ظرف مدت 5 ماه به انجام خواهد رسيد.

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپارتیم فن افزار آی شید - isheed